Verkoopsvoorwaarden

Ondernemingsgegevens

  • KUJP
  • Zuidmolenstraat 22, 8800 Roeselare
  • info@kujp.be
  • 0472/948543
  • BE 0535.783.854

Algemene bepalingen
De e-commerce website van Kujp, een eenmanszaak met maatschappelijke zetel te Zuidmolenstraat 22, 8800 Roeselare. BTW BE 00535.783.854 (hierna ‘Kujp’) biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website www.Kujp.be. Het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van www.Kujp.be houdt in dat de Klant deze Voorwaarden geraadpleegd heeft en de toepasselijkheid van deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Kujp aanvaard zijn.

Prijs
Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen of belastingen. Voor levering binnen België wordt er een eenmalig tarief van 19.95 EUR aangerekend. Wij leveren enkel in België. Als je een leveringsadres in een ander land opgeeft, kunnen we je bestelling weigeren. Levering buiten België gebeurt op aanvraag. Extra kosten bij levering buiten België worden door Kujp op voorhand gemeld en zijn verschuldigd voorafgaand aan levering.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Aanbod
Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Kujp niet. Kujp is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Kujp is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Kujp. Kujp kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.

Online aankopen
Om een product aan te kopen, voeg je het product toe aan je winkelmandje. Nadien geef je je contactgegevens en facturatiegegevens in. Daarna aanvaard je onze algemene voorwaarden en bevestig je je betaling door het indrukken van de bestelknop ‘bestelling plaatsen’. Als je deze stappen hebt doorlopen, is je aankoop definitief.

Je bestelling is compleet en de overeenkomst tussen ons is definitief zodra we je bestelling bevestigen per mail en zodra we voor je betalingstransactie met krediet- of debetkaarten de goedkeuring door de uitgever van de kaart ontvangen hebben. We aanvaarden Visa, Mastercard en Bancontact. Indien de uitgever van je kaart weigert om in te stemmen met je betaling aan ons, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of nietlevering van uw bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.

Levering en uitvoering van de overeenkomst
Binnen België, worden alle goederen geleverd op het door jou bij je bestelling aangegeven adres. Levering buiten België gebeurt op aanvraag.

We zullen de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.

We zullen geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed maar uiterlijk binnen 6 werkweken uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, verwittigen wij je altijd voor het verstrijken van de voorziene leveringstermijn. Onze verzendingen gebeuren tot het moment van bezorging aan jou of een door jou aangewezen vertegenwoordiger steeds op ons risico. Als je ons echter goederen terugzendt binnen de 14 kalenderdagen na aankoop omdat je ze liever niet wil houden, ben jij verantwoordelijk voor het transport.

Indien de door ons geleverde goederen tijdens het transport werden beschadigd, niet overeenstemmen met de artikelen die op de leveringsbon vermeld staan of niet overeenkomen met de artikelen die je had besteld, moet je dit zo snel mogelijk melden.

Eigendomsvoorbehoud
De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Kujp.

Herroepingsrecht
Als je producten bij ons koopt, heb je gedurende 14 kalenderdagen vanaf de levering, het recht om te beslissen dat je de goederen niet wil houden. Je kan je bestelling dan zonder betaling van een boete en zonder opgave van reden terugsturen. Binnen de 3 dagen nadat we je bestelling teruggekregen hebben of je hebt aangegeven dat je wil afzien van de overeenkomst, betalen we je de volledige aankoopprijs ervan terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee je hebt betaald.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant, Kujp, Zuidmolenstraat 22, 8800 Roeselare via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Kujp heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Kujp, Zuidmolenstraat 22, 8800 Roeselare. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant. De kosten worden geraamd op een maximum van ongeveer 250 EUR.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Kujp zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de
goederen vast te stellen.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Kujp alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de kost voor de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Kujp op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Kujp wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Kujp geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

Kujp betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 8: Garantie
Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van aankoop door (desgevallend van levering aan) de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant vooraf contact op te nemen met Kujp klantendienst waarna de Klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan Kujp.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Kujp zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs
door de Klant.

De garantie is niet overdraagbaar.

Klantendienst
De klantendienst van Kujp is bereikbaar op het telefoonnummer +32 472/94.85.43, via e-mail op info@kujp.be of per post op het volgende adres Zuidmolenstraat 22, 8800 Roeselare. Eventuele
klachten kunnen hieraan gericht worden.

Klachten
We hopen natuurlijk steeds dat al onze klanten 100% tevreden zijn. Als je toch klachten zou hebben over onze diensten, kan je ons contacteren via info@Kujp.be, telefoonnummer +32 472/94.85.43, of per brief gericht aan: Kujp, t.a.v. Joeri Decuyper, Zuidmolenstraat 22, 8800 Roeselare. We doen er alles aan om je klacht binnen de 3 werkdagen te behandelen.

Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de bevoegde Belgische rechtbanken bevoegd. Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar Boek VI van het Belgisch Wetboek Economisch Recht.

Sancties voor niet-betaling
Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Kujp beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder
aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt Kujp zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Aantasting geldigheid – niet-verzaking
Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Kujp om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Overmacht
In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval
kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.

Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer, stakingen,
brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden.

Intellectuele eigendom
Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.

Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo mag je bijvoorbeeld tekeningen, foto’s namen, teksten, logo’s kleurencombinatie, etc … niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Toepasselijk recht – Bevoegde rechter
Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te België bevoegd.